Công ty Vận tải biển VIMC
VIMC SHIPPING COMPANY

Thông tư số 30/2016/TT-BGTVT quy định về trình tự, thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải

Thông tư số 30/2016/TT-BGTVT quy định về trình tự, thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 và thay thế Quyết định số 41/2005/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về trình tự, thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải tại Việt Nam.
Vui lòng truy cập đường dẫn dưới đây để biết thông tin chi tiết:
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-30-2016-TT-BGTVT-trinh-tu-thu-tuc-xac-nhan-viec-khang-nghi-hang-hai-2016-318933.aspx?ac=emails

(thuvienphapluat)

Tin khác