Công ty Vận tải biển VIMC
VIMC SHIPPING COMPANY

Sứ mệnh - Tầm nhìn

1. TẦM NHÌN

Hướng đến là nhà cung cấp các dịch vụ quản lý tàu tốt nhất trên thế giới và được công nhận bởi khách hàng cùng với các bên liên quan khác trong ngành vận tải biển quốc tế.

2. SỨ MỆNH

- Cung cấp đến khách hàng:

Dịch vụ quản lý tàu chuyên nghiệp;

Không khoan nhượng với các tai nạn và ô nhiễm môi trường (Zero accident and pollution tolerance);

Liên tục cải tiến quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp, môi trường và chất lượng;

Phát triển bền vững, tăng trưởng lợi nhuận.

3. HOẠT ĐỘNG THEN CHỐT

- Quản lý tàu;

- Vận tải và khai thác tàu;

- Giao nhận vận tải quốc tế cho hàng hóa chở bằng đường biển;

- Đại lý và môi giới tàu biển;

- Các dịch vụ cung ứng và cấp vật tư hàng hải.