Công ty Vận tải biển VIMC
VIMC SHIPPING COMPANY

Bản tin văn bản mới, ngày 29/09/2016 - 05/10/2016

Bản tin văn bản mới, ngày 29/09 - 05/10

1.

(21/09/2016) Thông tư 141/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 172/2015/TT-BTC và 173/2015/TT-BTC quy định về phí sử dụng đường bộ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Link tham khảo: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-141-2016-TT-BTC-sua-doi-172-2015-TT-BTC-173-2015-TT-BTC-phi-su-dung-duong-bo-323696.aspx

2.

(16/09/2016) Thông tư 138/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài, giấy phép xuống tàu nước ngoài, giấy phép cho người điều khiển phương tiện Việt Nam cặp mạn tàu nước ngoài và giấy phép cho người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch có liên quan đến tàu, thuyền nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Link tham khảo: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-138-2016-TT-BTC-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-len-bo-thuyen-vien-nuoc-ngoai-giay-phep-xuong-tau-318372.aspx

3.

(16/09/2016) Quyết định 1997/QĐ-BTC năm 2016 quy định chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Link tham khảo: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1997-QD-BTC-che-do-khoan-kinh-phi-su-dung-xe-o-to-2016-324056.aspx

4.

(01/09/2016) Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Link tham khảo : http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-26-2016-TT-BLDTBXH-huong-dan-tien-luong-tien-thuong-nguoi-lao-dong-cong-ty-Nha-nuoc-315732.aspx

5.

(01/09/2016) Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Link tham khảo: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-27-2016-TT-BLDTBXH-che-do-tien-luong-thu-lao-tien-thuong-nguoi-quan-ly-cong-ty-Nha-nuoc-2016-315733.aspx

6.

(01/09/2016) Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Link tham khảo: http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Nghi-dinh-134-2016-ND-CP-huong-dan-Luat-thue-xuat-khau-thue-nhap-khau-323602.aspx

 

 Triệu Văn Bằng-TP.TH st

Tin khác