Công ty Vận tải biển VIMC
VIMC SHIPPING COMPANY

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG Tuần 43/ 2016 (18/10/2016 - 25/10/2016)

1. Thị trường tàu đã qua sử dụng:

Danh sách tàu được ghi nhận bán trong tuần qua:

3. Thị trường thuê tàu
3.1  Thị trường thuê tàu hàng khô:

 

THỊ TRƯỜNG TÀU MR:
  Cước thuê tàu theo chuyến

Theo Pioneer Shipbrokers

Tin khác