Công ty Vận tải biển VIMC
VIMC SHIPPING COMPANY

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG Tuần 40/ 2016 (22/09/2016 - 30/09/2016)

1. Thị trường tàu đã qua sử dụng:

Danh sách tàu được ghi nhận bán trong tuần qua:

 

3. Thị trường thuê tàu
3.1  Thị trường thuê tàu hàng khô:

3.2  Thị trường thuê tàu hàng lỏng:

THỊ TRƯỜNG TÀU VLCC:

 

Theo Pioneer Shipbrokers

N.Q.Thái st

Tin khác