Công ty Vận tải biển VIMC
VIMC SHIPPING COMPANY

Tàu Vimc Pioneer

STT

CHI TIẾT TÀU VIMC PIONEER

1

Loại tàu:

Container

2

Cờ:

Việt Nam

3

Số IMO:

9167514

4

Hô hiệu:

3WPJ

5

Đăng kiểm/Số đăng kiểm:

VR 982525

6

Bảo hiểm:

 

 

- Thân máy tàu:

 

 

- P & I :

 

7

Năm đóng:

1997

8

Nơi đóng:

Japan

9

Trọng tải:

9088 mt

10

Dung tích đăng ký toàn phần:

6875 mt

11

Dung tích đăng ký hữu ích:

3363 mt

12

Chiều dài tổng:

120,84 m

13

Chiều dài giữa 2 trụ:

111,66m

14

Chiều cao mạn:

10,40 m

15

Chiều rộng:

20,20 m

16

Mớn nước:

7,528 m

17

Máy chính:

Mitshubishi Man B&W.

18

Tốc độ khai thác:

150V/13,4 Kt

19

Thiết bị xếp dỡ:

Cần cẩu (36mt x 2)

20

Số lượng hầm hàng:

4

21

Sức chứa hàng:

588 Teu

 

- Hàng bao kiện:

 

 

- Hàng hạt:

 

22

Lượng nước ngọt:

149 m3

23

Lượng dầu DO:

148 mt

24

Lượng dầu FO:

681 mt

25

Dung tích nước Ballast:

2928 m3