Công ty Vận tải biển VIMC
VIMC SHIPPING COMPANY

Giám đốc Công ty làm việc với Văn phòng Công ty tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 24/10/2019, Giám đốc Hoàng Long đã có buổi làm việc với Văn phòng Trung tâm khai thác tàu container tại Thành phố Hồ Chí Minh để nắm bắt tình hình hoạt động, rà soát việc thực hiện các quy định hiện hành cũng như lắng nghe các ý kiến của văn phòng, người lao động để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Qua buổi làm việc, Giám đốc Công ty ghi nhận, đánh giá văn phòng đã có nhiều cố gắng trong công tác thị trường, khai thác, công tác bố trí nhân sự, điều hành văn phòng... để ổn định hoạt động khai thác container trong thời gian qua, đặc biệt khi thị trường khu vực Hồ Chí Minh còn yếu, nhiều tác nghiệp khai thác tàu làm phát sinh nhiều công việc. Giám đốc Công ty đã ghi nhận các kiến nghị của văn phòng, đã có các chỉ đạo trực tiếp để tháo gỡ đồng thời ghi nhận nhiều ý kiến để chỉ đạo Giám đốc Trung tâm, các phòng ban trong việc điều chỉnh các chính sách, quy định cho phù hợp hoạt động văn phòng. Giám đốc Công ty cũng đã có chỉ đạo trực tiếp cho Văn phòng Trung tâm tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Trung tâm nói chung để nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác container,  nâng cao thương hiệu VIMC cũng như tăng cường công tác kiểm soát thu chi tài chính.

Tin khác