Công ty Vận tải biển VIMC
VIMC SHIPPING COMPANY

Tàu VIMC UNITY

STT CHI TIẾT TÀU VIMC UNITY
1 Loại tàu: Chở hàng rời
2 Cờ: Việt Nam
3 Số IMO: 9472062
4 Hô hiệu: 3WVE
5 Đăng kiểm: NKK/VR
6 Bảo hiểm:  
  - Thân máy tàu:  
  - P & I :  
7 Năm đóng: 2007
8 Nơi đóng: Việt Nam
9 Trọng tải: 22.500 Tấn
10 Dung tích đăng ký toàn phần: 14.851
11 Dung tích đăng ký hữu ích: 7.158
12 Chiều dài tổng: 153,20 m
13 Chiều dài giữa 2 trụ: 143,97 m
14 Chiều cao mạn: 13,75 m
15 Chiều rộng: 26,00 m
16 Mớn nước: 9,50 m
17 Máy chính: Mitsubishi 7UEC 45 LA 6.230kW/158rpm
18 Tốc độ khai thác: 13,25 Hải lý/giờ
19 Thiết bị xếp dỡ: 4 x 30MT x 20m
20 Số lượng hầm hàng: 5
21 Sức chứa hàng:  
  - Hàng bao kiện: 28.964 m3
  - Hàng hạt: 29.156 m3
22 Lượng nước ngọt: 237 Mts
23 Lượng dầu DO: 256 Mts
24 Lượng dầu FO: 1.598 Mts
25 Dung tích nước Ballast:
6.927 m3