Công ty Vận tải biển VIMC
VIMC SHIPPING COMPANY

Tàu Vinalines Diamond

STT

CHI TIẾT TÀU VINALINES DIAMOND

1

Loại tàu:

CONTAINER

2

Cờ:

PANAMA

3

Số IMO:

IMO 9330288

4

Hô hiệu:

3TEI4

5

Đăng kiểm/Số đăng kiểm:

NK/ 078160

6

Bảo hiểm:

 

 

- Thân máy tàu:

 

 

- P & I :

 

7

Năm đóng:

2007

8

Nơi đóng:

CHINA

9

Trọng tải:

 13719

10

Dung tích đăng ký toàn phần:

9957

11

Dung tích đăng ký hữu ích:

 

12

Chiều dài tổng:

148

13

Chiều dài giữa 2 trụ:

141.7

14

Chiều cao mạn:

11.5

15

Chiều rộng:

23.25

16

Mớn nước:

8.514

17

Máy chính:

MAN B&W 7L58/64 CD

18

Tốc độ khai thác:

16

19

Thiết bị xếp dỡ:

2 DECK CRANE

20

Số lượng hầm hàng:

4

21

Sức chứa hàng:

1118 TEU

 

- Hàng bao kiện:

 

 

- Hàng hạt:

 

22

Lượng nước ngọt:

163.27  MT

23

Lượng dầu DO:

244.88  MT

24

Lượng dầu FO:

1425.85 MT

25

Dung tích nước Ballast:

5048     MT