Đội tàu hàng khô

Tàu Vinalines Mighty

Tàu Vinalines Mighty

Năm đóng: 2007; Loại tàu: Chở hàng rời; Trọng tải: 22.500 Tấn; GT: 14.851; NT: 7.158
Tàu Tây Sơn 1

Tàu Tây Sơn 1

Năm đóng: 2004; Loại tàu: Hàng Khô; Trọng tải: 13.285,20 Tấn; GT: 8.216; NT: 5.295
Tàu Tây Sơn 2

Tàu Tây Sơn 2

Năm đóng: 2005; Loại tàu: Chở hàng khô; Trọng tải: 13.285,20 Tấn; GT: 8.216 NT: 5.295
Tàu Tây Sơn 3

Tàu Tây Sơn 3

Năm đóng: 2005; Loại tàu: Chở hàng khô; Trọng tải: 13.285,20 Tấn; GT: 8.280; NT: 3.985.
Tàu Tây Sơn 4

Tàu Tây Sơn 4

Năm đóng: 2005; Loại tàu: Hàng Khô; Trọng tải: 13.285,20 Tấn; GT: 8.216; NT: 5.295
Tàu Vinalines Unity

Tàu Vinalines Unity

Năm đóng: 2007; Loại tàu: Chở hàng rời; Trọng tải: 22.500 Tấn; GT: 14.851; NT: 7.158
Tàu Vinalines Freedom

Tàu Vinalines Freedom

Năm đóng: 2010; Loại tàu: Chở hàng rời; Trọng tải: 13.278 Tấn; GT: 8.216; NT: 5.295
Tàu Vinalines Ocean

Tàu Vinalines Ocean

Năm đóng: 1993; Loại tàu: Chở hàng rời; Trọng tải: 26.465 Tấn; GT: 15.884; NT: 8.992
Tàu Vinalines Green

Tàu Vinalines Green

Năm đóng: 1997; Loại tàu: Chở hàng rời; Trọng tải: 42.271 Tấn; GT: 25.939; NT: 16.173
Tàu Vinalines Sunrise

Tàu Vinalines Sunrise

Năm đóng: 2004; Loại tàu: Chở hàng rời; Trọng tải: 56.057 Tấn; GT: 31.236; NT: 18.504